skip to Main Content

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de perjudicar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. . Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venta o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emisor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venta de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.

1.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Carol Gastronomia S.L. és l’empresa que organitza i gestiona aquest web amb tota la informació referent a les seves activitats així com a la venda directa d’entrades.

2.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Si desitgeu ser Usuari dels serveis i comprador dels articles Carol Gastronomia S.L., haureu de llegir i acceptar les nostres condicions generals de la contractació així com el nostre Avís Legal i Política de Cookies. Tota sol·licitud de serveis suposarà, automàticament, l’acceptació de les actuals Condicions Generals de la Contractació.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/19988, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Carol Gastronomia S.L. pot modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de la nostra web. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la web, s’entendrà per complert el deure de notificació. Carol Gastronomia S.L. es reserva el dret de posar fi o modificar a voluntat la totalitat o part dels serveis oferts. Això no donarà dret a cap indemnització als usuaris d’aquests serveis. En tot cas, abans de contractar els serveis, es podran consultar les Condicions Generals.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

3.- DADES A TENIR EN COMPTE PER AL COMPLIMENT DE LA LLEI 34/2002 DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

El lloc www.uauu.cat pertany a Carol Gastronomia S.L., amb CIF B-66216946  i amb domicili Avda. Mestre Muntaner, 44-44, 08700 Igualada, Barcelona (Espanya).

Per a qualsevol dubte o aclariment, l’usuari podrà contactar amb el nostre servei d’atenció al client escrivint a info@uauu.cat.

4.- NECESSITAT DE CESSIÓ DE DADES

Durant el procés de compra es sol·licitaran les dades personals per tal de poder efectuar la compra, enviar les entrades per correu electrònic i generar la factura corresponent. Així doncs, facilitar les dades és imprescindibles per a dur a terme l’acte de compra i poder-se identificar a l’accés de l’esdeveniment.

La subscripció a les novetats i la informació a través de correu electrònic no és obligatòria per procedir a la compra d’entrades i productes, raó per la qual, únicament, si ens autoritzeu en els diferents textos legals us remetrem informació relativa a Carol Gastronomia S.L. Podeu consultar la Política de protecció de dades dins l’Avís legal del web.

Els registres anònims o amb una adreça de correu electrònic falsa no estan permesos. L’usuari, en el moment de la compra, declara que és major d’edat (18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar i fer ús dels serveis oferts per Carol Gastronomia S.L.

Les dades que se sol·liciten amb el registre, com ara nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte, són les necessàries per a la venda dels productes i entrades.

Les dades de les targetes bancàries a través de les quals es realitzen els pagaments se sol·liciten, directament, per plataformes de pagament segures, motiu pel qual no s’emmagatzemen en aquesta web.

5.- PREUS

Els preus de venda dels productes oferts estan indicats a la web a l’apartat de tarifes de la descripció de cadascun dels articles que es poden veure al portal.

Els preus s’expressen en euros.

Els nostres preus per a compres en línia es mostren sempre amb l’IVA inclòs.

Els preus que, en cada moment, es presentin a la web seran els aplicats en els encàrrecs efectuats en aquest precís moment. No obstant això, Carol Gastronomia S.L. podrà modificar els seus preus en qualsevol moment, informant-vos prèviament a la sol·licitud de serveis, a través de la publicació a la web i, en tot cas, per a encàrrecs posteriors a la data en què es produeixi el canvi.

El preu dels serveis i productes serà l’indicat a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. Atès que segons les circumstàncies es poden produir errors, si trobéssim un error en el preu d’algun dels articles encarregats en una comanda, el client serà informat el més aviat possible, i tindrà l’opció de reconfirmar la seva comanda amb el preu correcte o, si no ho desitja, anul·lar-la sense cap cost.

Carol Gastronomia S.L. confirmarà la recepció de la comanda i de les dades del contingut comprat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic automàtic.

L’usuari rebrà per correu electrònic una factura simplificada de la seva compra però podrà sol·licitar en qualsevol moment la factura complerta escrivint a anna@uauu.cat

6.- FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament que s’admet en l’adquisició dels articles de Carol Gastronomia S.L. és targeta de dèbit i crèdit de Visa, Mastercard i American Express.

Aquests pagaments es realitzaran mitjançant la passarel·la de pagament segura de l’entitat Banc de Sabadell.

En cas que l’usuari incorpori les seves dades personals de targeta de dèbit o crèdit a través d’un altre portal pel qual es vinculi a altres passarel·les de pagament no corresponents a les esmentades o manifestament fraudulent per no identificar les entitats assenyalades, Carol Gastronomia S.L. no se’n podrà fer responsable i no procedirà a la formalització de la compra.

7.- FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

El lliurament de totes les entrades es farà de manera instantània, i automática de forma electrónica.

En cap cas es realitzarà el lliurament via postal dels tiquets ni l’enviament a domicili dels productes adquirits.

8.- DEVOLUCIÓ D’ARTICLES

L’adquisició d’entrades i productes de la botiga en línea de Carol Gastronomia S.L. suposa l’acceptació de les següents condicions:

 1. Un cop adquirida l’entrada només hi haurà dret a devolució en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, sense dret a desistiment.
 2. En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, l’adquirent pot demanar el reemborsament de tot el que hagi abonat en un termini no superior a trenta (30) dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, que també es comunicarà de manera individual a tots els compradors a través del correu electrònic que van facilitar en el moment de la compra a la web.
 3. No obstant el que s’ha indicat anteriorment, Carol Gastronomia S.L. es reserva el dret d’alterar o modificar el programa sempre que s’hagi cancel·lat per motius aliens.
 4. No donarà dret a devolució ni es considerarà cancel·lació de l’esdeveniment l’afectació d’aquest per desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major alienes a l’organització.

9.- VALIDESA DE LES ENTRADES I ALTRES ARTICLES

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida al web www.uauu.cat. El beneficiari de l’entrada assumeix tota la responsabilitat en cas que la seva entrada es presenti per duplicat o falsificada, i perdrà tots els drets que aquesta li atorga per poder accedir a l’esdeveniment.

Està prohibida la revenda de qualsevol entrada sense la prèvia autorització expressa de l’Organitzador, Carol Gastronomia S.L., autorització que serà sempre denegada en cas de revendre l’entrada a un preu superior al preu oficial originari o en cas que la revenda de l’entrada estigui associada a la compra conjunta de qualsevol altre producte o servei. La revenda no autoritzada de qualsevol entrada anul·la tots els drets associats a la mateixa, fins i tot el d’assistir a l’esdeveniment, sense reemborsament de l’import satisfet per l’entrada.

Tota entrada sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organitzador a privar de l’accés al portador de la mateixa.

 

10.- NORMATIVA PÀRQUINGS

10.1. DECLARACIONS GENERALS

 1. Aquestes normes són de compliment obligatori per als assistents a qualsevol dels esdeveniments de Carol Gastronomia S.L.
 2. Carol Gastronomia S.L., empresa gestora de qualsevol zona d’aparcament dels esdeveniments (d’ara endavant, “l’Empresa”) vetllarà pel compliment de les presents normes així com de la legislació vigent de qualsevol zona d’aparcament de l’esdeveniment i de circulació de vehicles, i posarà en coneixement de l’autoritat competent qualsevol transgressió d’aquestes normes.
 3. L’autoritat competent podrà entrar a l’interior de qualsevol zona d’aparcament de l’esdeveniment, per motius justificats, a requeriment de l’Empresa.

10.2. ÚS DE LES DIFERENTS ZONES D’APARCAMENT DE L’ESDEVENIMENT

 1. Les diferents zones d’aparcament de l’esdeveniment són d’ús reservat per als assistents.
  2. Las places de qualsevol zona d’aparcament de l’esdeveniment s’assignaran als automòbils per ordre d’arribada, excepte que en algun moment es puguin establir restriccions per necessitats o característiques del servei.
 2. Dins de qualsevol zona d’aparcament del Festival no està permès:
  a) L’accés de qualsevol persona aliena als serveis de qualsevol zona d’aparcament de l’esdeveniment.
  b) L’entrada d’animals de qualsevol tipus, excepte dels animals que donin servei a Persones amb mobilitat reduïda i que comptin amb el certificat corresponent.
  c) La introducció de matèries combustibles, inflamables o perilloses, excepte del contingut normal de carburant del dipòsit dels vehicles.
  d) La venda, permuta o simple oferta ambulant.
  e) La circulació de vianants per les entrades i sortides senyalitzades com a exclusives per a vehicles. Els vianants hauran d’utilitzar obligatòriament els espais habilitats per al seu ús.
  f) Encendre foc.
  g) Entrar a les oficines o a les instal·lacions sense l’autorització deguda.
  h) L’entrada de vehicles i/o conductors potencialment perillosos.
 3. Quan finalitzi l’esdeveniment, l’assistent estarà obligat a retirar el seu vehicle.
 4. L’Empresa està legitimada per procedir a la retirada de vehicles en casos d’abandonament o d’incompliment d’aquests normes o de les específiques de qualsevol de les zones d’aparcament, acudint al procediment previst en l’article 6 de la Llei 40/200, de 14 de novembre, reguladora del contracte de qualsevol zona d’aparcament de vehicles de l’esdeveniment.

10.3. DANYS

 1. L’assistent a l’esdeveniment, usuari de qualsevol de les zones d’aparcament serà el responsable de retirar del vehicle els accessoris no fixos que siguin extraïbles, com ara telèfons mòbils i altres pertinences, sense que s’estengui cap responsabilitat per aquest concepte a l’Empresa d’acord amb els termes de la Llei 40/2002, de 14 de novembre de 2002, reguladora del contracte d’aparcament de vehicles.
  2. L’usuari té l’obligació de comunicar als treballadors de l’esdeveniment, de forma immediata i abans de sortir d’allà, els danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar al propi aparcament de l’esdeveniment o als vehicles d’altres assistents a l’esdeveniment. Igualment, haurà de comunicar els danys que hagi pogut patir el seu vehicle dins de qualsevol zona d’aparcament de l’esdeveniment. En el cas que els danys s’hagin produït a causa d’un robatori o d’una espoliació, caldrà tramitar la denúncia prèvia corresponent davant de les Forces de Seguretat competents.

11.- MENORS D’EDAT

Els menors de 18 anys podran accedir als esdeveniments de Carol Gastronomia acompanyats del seu pare, mare o tutor legal i sota la plena responsabilitat d’aquest.

11.1. DOCUMENTS D’IDENTIFICACIÓ DELS MENORS D’EDAT

En tot moment els usuaris d’entrades menors de 18 anys hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’organització per acreditar la seva edat. Pel que fa als estrangers, hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen.

11.2. INCOMPLIMENT

La falta de compliment dels requisits anteriors serà motiu d’expulsió de l’esdeveniment, i el posseïdor de l’entrada perdrà tots els drets adquirits i no tindrà dret a cap mena de reemborsament del preu abonat per l’entrada del menor ni de l’adult responsable.

12.- CANCEL·LACIÓ DE L’ESDEVENIMENT

Un cop adquirida l’entrada, només es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment i el comprador no tindrà dret a desistiment d’aquests.

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa dels esdeveniments.

No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació de l’esdeveniment a causa de desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major.

En cas de cancel·lació un cop iniciat l’esdeveniment no es retornarà l’import de l’entrada. L’esdeveniment es considerarà iniciat transcorreguts els primers 30 minuts a comptar des de l’hora de convocatòria.

14.- CAPTACIÓ D’IMATGES, DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL FESTIVAL

El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa i autoritza aquest ús (CONSULTEU POLÍTICA DE PRIVACITAT), que serà responsabilitat de cada mitjà. Les imatges també podrán ser utilitzades per a usos publicitaris de Carol Gastronomia S.L. i autoritza aquest ús. Les imatges poden aparèixer a Internet, de manera que la seva difusió pot no ser controlada. Queden reservats tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual derivats de l’esdeveniment. Està prohibit l’accés al recinte amb aparells de qualitat professional per a l’enregistrament, la fixació i/o la reproducció sonora o visual.

Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l’interior dels recintes excepte autorització expressa de l’Organització.

14.- ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible al web www.uauu.cat. Les persones interessades trobaran fulls de reclamació a la seva disposició en el lloc de celebració de l’esdeveniment i en el nostre domicili social.

També disponibles aquí: http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf
Podeu obtenir informació de serveis de consum aquí: http://www.consumo-inc.es

15.- COMUNICACIONS

Carol Gastronomia S.L. es reserva el dret, per raons justificades, d’anul·lar o de modificar qualsevol de les condicions anteriors o d’informar d’incidències, en cas de les quals les pot posar en coneixement del públic assistent a través dels canals que consideri adequats. En cap cas les modificacions d’aquestes condicions podran implicar la pèrdua o reducció dels drets dels compradors de les entrades.

Darrera actualització de les Condicions Generals de la Contractació el 20 de maig del 2019.

Back To Top